Sunday, 17 August 2014

MUQODDIMAH

SET INDUKSI


   

Guru bertanya kepada murid sama ada mereka mengetahui apakah itu solat, solat fardhu, pernahkah mereka melakukannya, pernahkah mereka melihatnya. Ini adalah untuk menarik minat murid-murid serta memberikan gambaran ringkas kepada murid-murid mengenai apa yang bakal mereka pelajari.


Saturday, 16 August 2014

RPH

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 1


Mata Pelajaran                : Pendidikan Islam
Kelas                              : 1 Bijak
Tarikh                             : 18 0gos 2014
Masa                               : 8.30-9.30 pagi (60 minit)
Bilangan Murid               : 26 Orang (lelaki : 9,perempuan :15)
Bidang                            : 2,2 Ibadah
Standard                         :  2.2.2 Solat
Kandungan                     : Pengertian
                                      : Solat Fardhu
Standard Pembelajaran    : Penerangan mengenai erti solat
: penerangan mengenai nama solat fardhu, bilangan dan rakaatnya
Objektif                         : 1) Murid dapat menyebut erti solat
: 2) Murid dapat menyatakan nama solat fardhu, bilangan
dan rakaatnya                            
Pengetahuan sedia ada     : Murid-murid pernah melihat orang solat di masjid dll
Kemahiran   berfikir        : 1) Memahami erti solat
                                      : 2) Menonton video dan berfikir sambil belajar
Gabungjalin                    : Akhlak  - Beradab dan semasa menonton video dan menjawab soalan yang dipaparkan di layar melalui Power Point
Penyerapan                     : Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
Penerangan nilai             : Fokus - Murid-murid focus menonton video
                                      : Adab – Murid-murid beradab ketika menjawab soalan
Bantu Bantu                   : Blogspot, Aplikasi Power Point, Video


SET INDUKSI
    
Guru bertanya kepada murid sama ada mereka mengetahui apakah itu solat, solat fardhu, pernahkah mereka melakukannya, pernahkah mereka melihatnya. Ini adalah untuk menarik minat murid-murid serta memberikan gambaran ringkas kepada murid-murid mengenai apa yang bakal mereka pelajari.LANGKAH PENGAJARAN

1) Tayangan Slideshow Power Point mengenai pengertian solat
2) Tayangan Slideshow Power Point mengenai soalan berkaitan pengertian solat
3) Tayangan Video mengenai solat fardhu 5 waktu
4) Tayangan Slideshow Power Point mengenai soalan berkaitan solat fardhu
5) Tayangan video mengenai waktu solat fardhu
6) Tayangan Slideshow Power Point mengenai soalan berkaitan waktu soalan fardhu

Slideshow Power Point mengenai pengertian solat dan soalan

* Video mengenai solat fardhu 5 waktu
* Video mengenai waktu solat fardhu